Privatumo politika
 
I. Bendrosios nuostatos
 
1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninio web portalo https://www.metusvori.lt (toliau – metusvori.lt) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 
3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad metusvori.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 
4. Metusvori.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
 
4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 
4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
 
4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
 
4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Naudojimosi elektroninio web portalo taisyklių;
 
4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
 
4.3.3. Metusvori.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
 
4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia metusvori.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
 
4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 
4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 
4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
 
4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 
5. Naudotis elektroninio web portalo paslaugomis gali:
 
5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 
6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.
Taip pat, slapukai naudojami atpažinti sugrįžtanti vartotoją. Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis paslaugomis.
 
II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
 
7. metusvori.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninio web portalo registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
 
7.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
 
7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 
7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 
7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 
7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
 
8. Registracijos metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
 
9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis metusvori.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 
10. metusvori.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes ar paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 
III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
 
11. metusvori.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
 
11.1. tik šio dokumento 5 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
 
11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 
IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
 
12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 
V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
 
13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
 
13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
 
13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
 
14. metusvori.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@metusvori.lt).
 
VI. Sutikimas dėl duomenų perdavimo į kitas valstybes
 
15. Sutikimas dėl duomenų perdavimo į kitas valstybes

Naudodamiesi metusvori.lt, sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija būtų renkama, perduodama, saugoma ir tvarkoma už jūsų valstybės ribų šios Politikos nustatytais būdais. Prašome atkreipti dėmesį, kad duomenų apsaugos ir kiti šalies, į kurias jūsų asmeninė informacija gali būti perduota, įstatymai gali būti ne tokie išsamūs, kaip jūsų šalies įstatymai.

 

16. Pinigų grąžinimas

Kiekvienam klientui suteikiame 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją. Jei mūsų paslaugomis naudojotės pagal visus pateiktus nurodymus ir nepastebėjote bent minimalių teigiamų pokyčių, mes esame pasiruošę Jums grąžinti pinigus. Argumentuotai išdėstykite priežastis, kodėl norite susigrąžinti pinigus ir nurodykite kodėl manote, kad šių problemų priežastis yra mūsų programos netobulumas. Dėl pinigų grąžinimo kreipkitės el. paštu info@metusvori.lt.